Diaplous - m@thisis ( D - m@thisis)

Έναρξη προγράμματος : 16/10/2023

Από τη σχολική χρονιά 2023-24, το ΚΥΟΝΣ Διάπλους προσφέρει στους μαθητές / στις μαθήτριες του τομέα Ναυτιλιακών Σπουδών του ΕΠΑ.Λ, το καινοτόμο πρόγραμμα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης Diaplous – M@thisis (D – m@thisis), αποκλειστικά για τα μαθήματα ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν και Μηχανικών Ε.Ν.

Α. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Η οργάνωση του προγράμματος ακολουθεί το μοντέλο της «ανεστραμμένης αίθουσας» (Flipped Classroom), το οποίο αποτελεί μία σύγχρονη και «ευέλικτη», εκπαιδευτική μέθοδο, η εφαρμογή της οποίας στηρίζεται στις αρχές της συνεργατικής διδασκαλίας , της αυτόνομης μάθησης και της αλληλεπίδρασης του μαθητή/της μαθήτριας με το διδακτικό περιβάλλον.

 

 

Β. ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

  • Η υποστήριξη κάθε μαθήματος γίνεται από Μέντορα, δηλαδή  εξειδικευμένο σε διαδικτυακά μαθήματα συνεργάτη του ΚΥΟΝΣ Διάπλους, ο οποίος εκτός της σημαντικής επαγγελματικής εμπειρίας , διαθέτει  άριστη μεταδοτικότητα και γνώση των “ιδιαιτεροτήτων” στον τρόπο που εξετάζεται το μάθημα, σε επίπεδο Πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Η οργάνωση της μελέτης κάθε  μαθήματος γίνεται σε εβδομαδιαίες ενότητες, με τρόπο που καθοδηγεί βήμα – βήμα το μαθητή/τη μαθήτρια να μελετήσει σωστά, τον/την  αξιολογεί και τον/την ενημερώνει για την πρόοδο του/της.
  • Σε κάθε μάθημα, προγραμματίζεται μία εβδομαδιαία Ομαδοσυνεργατική Συνάντηση (Ο.Σ.Σ)  διάρκειας 90΄μεταξύ Μέντορα και μαθητών/μαθητριών, για επεξηγήσεις και διαδραστικές δραστηριότητες της ενότητας που μελέτησαν. 
  • Κάθε ομάδα αποτελείται από 3-8 μαθητές/ μαθήτριες.
  • Εβδομαδιαίες Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
  • Επαναληπτικά διαγωνίσματα, με την ολοκλήρωση κάθε Κεφαλαίου της ύλης.
  • Δύο (2) Γενικά Επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών εξετάσεων. 

 

Το πρόγραμμα D- m@thisis είναι σχεδιασμένο – δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να μπορούν να μάθουν αποτελεσματικά, με την ελάχιστη δυνατή βοήθεια του Μέντορά τους. 

Γ.  Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1ο στάδιο : ΠΡΙΝ ΤΗΝ Ο.Σ.Σ

Ο μαθητής/ Η μαθήτρια μελετά – προετοιμάζει μόνος του/ μόνη της, στο χώρο του αντί στην αίθουσα, τη διδακτική ενότητα ,με βάση το πρωτότυπο ψηφιακό υλικό , το οποίο έχει  αναρτηθεί στην πλατφόρμα.

Στη συνέχεια του/της ζητείται να εκπονήσει μια εργασία, σχετική με το διδακτικό υλικό της  ενότητας που μελέτησε.

2ο στάδιο : ΚATA TH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Ο.Σ.Σ

Ο Μέντορας, αφού λύσει  τις απορίες κάθε μαθητή/ μαθήτριας, αφιερώνει τον υπόλοιπο χρόνο σε δραστηριότητες  αλληλεπιδραστικού τύπου (π.χ: τους/τις καλεί να επιλύσουν ασκήσεις  στο διαδραστικό πίνακα ή να συμπληρώσουν  κάποιο κουίζ). Το μάθημα παρουσιάζεται υπό μορφή powerpoint, ενώ όπου απαιτείται, γίνεται χρήση video και ρεαλιστικών φωτογραφιών ώστε να κατανοηθούν πλήρως όροι και έννοιες.

3ο στάδιο : ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ο.Σ.Σ

Ο μαθητής/Η μαθήτρια καλείται να συμπληρώσει την Άσκηση Αυτοαξιολόγησης , σε συγκεκριμένη ημέρα, ώρα και  χρονική διάρκεια, προκειμένου να αξιολογηθεί η γνώση που έλαβε στη συγκεκριμένη ενότητα. 

Τα αποτελέσματα εξάγονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Άσκησης μαζί με τις σωστές απαντήσεις στις λάθος επιλογές που έκανε, να είναι σε θέση να καλύψει άμεσα τα μαθησιακά κενά του/της.  

Η Άσκηση μπορεί να επαναληφθεί συνολικά 3 φορές, από το μαθητή/τη μαθήτρια.

Ο μαθητής/μαθήτρια επικοινωνεί, όποτε χρειάζεται, με το Μέντορά του/της, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Δ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

  • Καταγραφή απουσιών στις Ο.Σ.Σ και αποστολή προς τους στους γονείς του μαθητή/της μαθήτριας, αμέσως μετά το μάθημα.
  • Αποστολή μηνιαίας αναφοράς της διδασκόμενης ύλης και της επίδοσης του μαθητή/μαθήτριας από τον Μέντορά του/της.
  • Τρείς διαδικτυακές συναντήσεις με τους γονείς, το Δεκέμβριο, το Μάρτιο και το Μάιο, διάρκειας 30΄κάθε μία, για αναλυτική ενημέρωση  αναφορικά με την πρόοδο του μαθητή/της μαθήτριας και άλλα θέματα,  σχετιζόμενα με τη μαθησιακή διαδικασία.

Ε.  ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Τα μηνιαία δίδακτρα συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 70 ευρώ και προκαταβάλλονται, εντός των 3 πρώτων εργάσιμων ημερών  κάθε μήνα.

Για προκαταβολή διδάκτρων όλης της περιόδου προετοιμασίας, χορηγείται έκπτωση 10%.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες : Alpha, Eurobank, Πειραιώς.