ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 
Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, αποτελεί ένα σύνολο κανόνων, η κοινή αποδοχή και εφαρμογή των οποίων βοηθά τα υποψήφια μέλη και το Κέντρο να συνεργαστούν μεθοδικά προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι που έχουν  τεθεί.
Η προσεκτική ανάγνωση και ενυπόγραφη αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή μαθητών (-τριών) και σπουδαστών (-στριών) στο ΚΥΟΝΣ Διάπλους
 Ως ΚΥΟΝΣ «Διάπλους» δεσμευόμαστε για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με έμφαση  στην ενσωμάτωση ποιοτικών χαρακτηριστικών στα μέλη μας. Από την αρχή είμαστε σαφείς , ειλικρινείς, ξεκάθαροι στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι στα μέλη και το ίδιο επιθυμούμε από εκείνα.
Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
       Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους

Α1. Είναι υπεύθυνο για την ομαλή ροή των προγραμμάτων ΕΠΑ.Λ και των κύκλων παρακολούθησης προγραμμάτων ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ.

Α2. Είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του εκπαιδευτικού πλάνου και ωραρίου των ομαδοσυνεργατικών συναντήσεων (ΟΣΣ).

Α3. Οργανώνει και διαχειρίζεται το υλικό κάθε μαθήματος το οποίο προσκομίζουν – παραχωρούν τα μέλη του, με στόχο την ανάπτυξη ακαδημαϊκών γνώσεων και ανθρώπινων  αξιών.

Α4. Καθορίζει τον ακριβή αριθμό των σπουδαστών που γίνονται δεκτοί στον κύκλο μαθημάτων

Α5. Ενημερώνει – ανακοινώνει έγκαιρα ειδικούς κύκλους προετοιμασίας, βάσει διαθεσιμότητας, αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του:www.diaplous.edu.gr

        Τα υποψήφια μέλη (μαθητές/μαθήτριες ΕΠΑΛ – σπουδαστές/σπουδάστριες ΑΕΝ & ΚΕΣΕΝ)

Α6. Πριν την εγγραφή τους , υποβάλλονται (α) σε γραπτή διαγνωστική δοκιμασία γνώσεων και (β) γραπτή διαγνωστική δοκιμασία εκπαιδευτικού προφίλ, προκειμένου να σχεδιαστεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επίτευξη του στόχου που έχουν θέσει.

Α7Εγγράφονται και συμμετέχουν σε όλο τον κύκλο προετοιμασίας από την αρχή μέχρι το τέλος του εξαμήνου, με στόχο την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις εξαμήνου.

Α8. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης ενός κύκλου προετοιμασίας, υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς στις ΟΣΣ και εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατούν να προσέλθουν, να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Κέντρου.

Α9. Οφείλουν να επιλύουν τα φύλλα εργασιών τα οποία στοχεύουν στην εμπέδωση της ύλης.

Α10. Οφείλουν να έχουν την αρμόζουσα για Αξιωματικό Ε.Ν διαγωγή και συμπεριφορά τόσο εντός όσο και εκτός των χώρων του ΚΥΟΝΣ Διάπλους. Παράλληλα, φροντίζουν να μην προκαλούν φθορές στους χώρους του Κέντρου καθώς στην περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές υποχρεούνται να καλύψουν τη δαπάνη επισκευής.

Β.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Β1.Στην αρχή κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται έγκαιρα το πρόγραμμα ΟΣΣ κάθε ομάδας αναφορικά με τα υποστηριζόμενα μαθήματα του κύκλου ΕΠΑΛ – ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του ΚΥΟΝΣ Διάπλους και αποτελεί χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού  της εξεταζόμενης  ύλης ανά μάθημα,  το οποίο διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωσή της. Αυτό πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα εκ μέρους των μελών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Β2.Ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών – μελών κάθε ομάδας είναι πέντε (5), ενώ στις ομάδες ειδικών τμημάτων προετοιμασίας εξετάσεων εξαμήνου είναι επτά (7). Σε περίπτωση που κάποια ομάδα είναι ιδιαίτερα ολιγομελής (2-4 σπουδαστές), το πρόγραμμα ΟΣΣ υλοποιείται σε μικρότερο αριθμό ωρών. Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του ΚΥΟΝΣ Διάπλους, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος για να αλλάξει τη σύνθεση κάποιας ομάδας και το πρόγραμμα των ΟΣΣ.

Β3. Κάθε ΟΣΣ έχει διάρκεια 50 λεπτά και σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται µε ευθύνη του Κέντρου, αναπληρώνεται μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες. Η συμμετοχή σπουδαστών  στις ΟΣΣ κρίνεται  επιβεβλημένη, για την επιτυχία του προγράμματος, για το λόγο αυτό, οι παρουσίες των μελών, παρακολουθούνται καθημερινά και τηρούνται σε ειδικό αρχείο  στο Κέντρο. Σπουδαστής με παρουσίες λιγότερες από 50% στις ΟΣΣ, διαγράφεται από μέλος του Κέντρου.

 Γ.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ

Γ1. Η χρέωση των υπηρεσιών οργάνωσης και υποστήριξης σπουδών διαφοροποιείται ανάλογα µε το εξάμηνο και τον αριθμό μαθημάτων που επιλέγει  ο σπουδαστής. Το συνολικό κόστος αφορά ΜΟΝΟ την οργάνωση – υποστήριξη των βασικών σημείων θεωρίας τα οποία αποτελούν τη βάση για την επίλυση ασκήσεων και τη μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων. Εργασίες που θα δοθούν στα πλαίσια του μαθήματος, εργαστηριακές ασκήσεις και παρεμφερή αντικείμενα τα οποία δεν αφορούν στο βασικό μάθημα ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην τιμή του εκάστοτε μαθήματος και χρεώνονται επιπρόσθετα, βάσει ειδικής συμφωνίας.

Γ3. Οι υπηρεσίες Οργάνωσης & Υποστήριξης σπουδών  των σπουδαστών   προεξοφλούνται. 

Γ4. Σε περίπτωση κωλύματος εμπρόθεσμης καταβολής για σοβαρό λόγο,  το μέλος έχει υποχρέωση να ενημερώσει τη Γραμματεία του Κέντρου και να ορίσουν από κοινού νέα ημερομηνία καταβολής. Αν παρέλθει και η νέα ημερομηνία δίχως κάποια ενημέρωση εκ μέρους του μέλους, αυτό διαγράφεται οριστικά από το ΚΥΟΝΣ Διάπλους, δίχως να έχει τη δυνατότητα επανεγγραφής. Παράλληλα, το Κέντρο έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε  νόμιμο μέσο προκειμένου να διασφαλίσει το οφειλόμενο ποσό.

Γ5. Σε περίπτωση επαναπαρακολούθησης μαθήματος λόγω ατυχούς αποτελέσματος , ισχύουν τα ακόλουθα: 

90% ≤  ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ≤ 100%ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΤΩΣΗ : 60%
80% ≤  ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ< 90% ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ   ΕΚΠΤΩΣΗ : 50%
70% ≤  ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ < 80%ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ   ΕΚΠΤΩΣΗ : 40%

 Γ6. Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους αναγνωρίζοντας , αξιολογώντας και επιβραβεύοντας τη μαθησιακή ανέλιξη των σπουδαστών – μελών προσφέρει μέσω  ειδικών προγραμμάτων υποτροφίες, ως παρώθηση για μάθηση. Αυτό γίνεται μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, η οποία εξετάζεται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Κέντρου.

Γ7. Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους προσφέρει τη δυνατότητα ατομικών ενισχυτικών μαθημάτων (ιδιαίτερων) μέσω των συνεργατών του, στο χώρο του ΚΥΟΝΣ Διάπλους. Για ατομικά μαθήματα, οι γονείς και τα μέλη πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη Γραμματεία του Κέντρου.

Δ.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Δ1. Προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη μας στην οικοδόμηση της γνώσης και να βοηθηθούν στην επίτευξη του στόχου, το ΚΥΟΝΣ Διάπλους διανέμει βοηθητικό υλικό ανά μάθημα, τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας και ηθικής που διέπουν τον τρόπο συγγραφής τους.

Δ2. Ρητά τονίζεται ότι το ανωτέρω υλικό διανέμεται δωρεάν και προορίζεται αποκλειστικά  για προσωπική χρήση των μελών του Κέντρου. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται αυστηρά  οποιαδήποτε δημοσίευση ή διανομή του ανωτέρω υλικού ή μέρους του σε τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, δίχως την έγγραφη συναίνεση του ΚΥΟΝΣ Διάπλους.

Δ3. Παράβαση του συγκεκριμένου όρου, επιφέρει την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ από το ΚΥΟΝΣ Διάπλους. Παράλληλα ,  το Κέντρο δύναται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ηθική και οικονομική αποκατάστασή του.

 Ε.   ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ eDiaplous & ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Keyschool – Di@plous

Ε1. Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Diaplous & της εκπαιδευτικής πλατφόρμας keyschool – Di@plous  υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης που δεσμεύουν καθένα/καθεμιά που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτήν, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή της. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα e-Diaplous μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Με την πλοήγηση και χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους των χρηστών.

Ε2. Όλο το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e- Diaplous & της εκπαιδευτικής πλατφόρμας keyschool – Di@plous  (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοτόπου) και η δομή του υπόκειται σε Άδεια Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

Ε3. Η επωνυμία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Diaplous & της εκπαιδευτικής πλατφόρμας keyschool – Di@plous  , τα λογότυπα και τα γραφιστικά χαρακτηριστικά τους,   αποτελούν διακριτικό σήμα τους. Εκτός από την περίπτωση αναφοράς του δημιουργού, όπως ορίζει η άδεια Creative Commons που έχουμε υιοθετήσειδεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διακριτικό σήμα και το λογότυπο e-Diaplous ή/&  keyschool – Di@plous ή οποιασδήποτε παραλλαγές τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΚΥΟΝΣ Διάπλους. Επίσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν η επωνυμία σε οποιαδήποτε μορφή της ή τα λογότυπα για λόγους προώθησης, ή με οιονδήποτε τρόπο ο οποίος εκούσια ή ακούσια ισχυρίζεται, ή σύμφωνα με την μονομερή κρίση του φορέα δημιουργεί την εντύπωση ή υπόνοια σχέσης με το φορέα ή αποδοχή από το φορέα.

E4. Το επίπεδο ασφαλείας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Diaplous & της εκπαιδευτικής πλατφόρμας keyschool – Di@plous είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και oi εκπαιδευτικές πλατφόρμες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες δεν εγγυώνται ότι οι υπηρεσίες των ιστοτόπων και οι επιμέρους σελίδες τους θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Επίσης, οι πλατφόρμες δεν εγγυώνται ότι οι παρόντες  ιστότοποι ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

E5. Οι  εκπαιδευτικές πλατφόρμες δεν ευθύνονται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτές.

Ε6. Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες δεν εγγυώνται και δεν ευθύνονται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου και δεν εγγυάται ότι θα ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται από τους χρήστες. 

Ε7. Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες δεν φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Το κόστος ενδεχόμενων διορθώσεων το αναλαμβάνει ο/η εκάστοτε χρήστης. 

Ε8. Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες ενδέχεται να περιέχουν «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους, όμως δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα,                    το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπουν, μέσω “συνδέσμων”, “υπερκειμενικών συνδέσμων” (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνονται για αυτά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ε9.Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες δεν εγγυώνται και δεν φέρουν ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτών ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Οι  εκπαιδευτικές πλατφόρμες δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Ε10.Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες δεν φέρουν  καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο/η χρήστης από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες οφείλουν απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ε11. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοτόπων καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από τις ιστοσελίδες χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και των χρηστών. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να έχει τεθεί υπ’ όψιν των χρηστών. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση των  ιστοτόπων και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Ε12. Οι χρήστες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e – Diaplous & της εκπαιδευτικής πλατφόρμας keyschool – Di@plous μπορούν να επικοινωνήσουν για θέματα ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@diaplous.edu.gr

Ε13. Το ονοματεπώνυμο που δηλώνει κάθε χρήστης είναι ακριβές.

Ε14. Ο χρήστης αποδέχεται ότι έχει δικαίωμα να τηρεί μόνο ένα  λογαριασμό στο όνομά του και να μην επιτρέψει σ’ οποιονδήποτε άλλο να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο ή τον κωδικό του.

Ε15. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι δεν θα επιχειρήσει να «κατεβάσει» μαζικά ολόκληρα τμήματα του περιεχομένου του e – Diaplous & του keyschool – Di@plous   συμπεριλαμβανομένου (αλλά όχι μόνο) του καταλόγου και των διευθύνσεων των χρηστών, των αναρτήσεών τους στο φόρουμ, βιβλίων κ.λπ.

E16. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος εκ των χρηστών παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες, τότε θα ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από την πλατφόρμα και από το Κέντρο, ενώ το ΚΥΟΝΣ Διάπλους θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια αναφορικά με την προστασία τόσο των υπολοίπων χρηστών του όσο και του αναρτημένου υλικού.

ΣΤ.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΤ1. Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους δεσμεύεται ότι  τα  προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται  από την ιστοσελίδα diaplous.edu.gr  και  την εκπαιδευτική πλαtφόρμα e-Diaplous,& την εκπαιδευτική πλατφόρμα keyschool – Di@plous   αποθηκεύονται σε αρχεία ιδιοκτησίας του και χρησιμεύουν για τη διαχείριση, την οργάνωση περιεχομένου στους επισκέπτες και την αποστολή προωθητικού υλικού σχετικά με τα νέα και τις υπηρεσίες του.

ΣΤ2. Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες της ιστοσελίδας του.

  


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η διαδικασία εγγραφής σε τμήματα προετοιμασίας του ΚΥΟΝΣ Διάπλους , περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα : 

1.  Συμπλήρωση αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας )
Αποτελεί το πρώτο βήμα και συνήθως περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποψήφιου μέλους, το σχολείο ή την ΑΕΝ φοίτησης και τα μαθήματα που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει. Η  αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΥΟΝΣ Διάπλους, παραλαμβάνεται από το Τμήμα Επικοινωνίας και ενημερώνεται ο Υπεύθυνος του Προγράμματος.
2.  Επικοινωνία με το υποψήφιο μέλος

Το Τμήμα Επικοινωνίας , επικοινωνεί άμεσα με τον (την) ενδιαφερόμενο (-μενη), το αργότερο εντός 24ώρου, και τον ενημερώνει για το ωρολόγιο πρόγραμμα, τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος και το κόστος. Σε περίπτωση συμφωνίας , το υποψήφιο μέλος οφείλει εντός των επόμενων δύο (2) ημερών να καταβάλει το 1/3 του ποσού των διδάκτρων , ως προκαταβολή για τη θέση που δεσμεύεται. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το το συνολικό ποσό διδάκτρων του μαθήματος και ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ σε καμία περίπτωση.

3.  Ορισμός Συνάντησης – Ολοκλήρωση εγγραφής

Ακολούθως ορίζεται από κοινού συνάντηση (δια ζώσης ή τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Κέντρου) προκειμένου να γνωρίσουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, να εντοπίσουμε τη μαθησιακή νοοτροπία του και να εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουμε την προετοιμασία του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ενδιαφερόμενος (-μενη) συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα και εξοφλεί το υπόλοιπο κόστος του μαθήματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο ΚΥΟΝΣ Διάπλους.

* Σε περίπτωση επιλογής ατομικών (ιδιαίτερων) μαθημάτων, τα δίδακτρα καταβάλλονται πριν την έναρξη κάθε μαθήματος. 

4.  Παραλαβή προγράμματος και κωδικών χρήσης εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Diaplous ή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας keyschool – Di@plous  

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του, εντός του επόμενου 24ώρου, το νέο μέλος παραλαμβάνει το πρόγραμμα των ΟΣΣ και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα του ΚΥΟΝΣ Διάπλους.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
για σπουδαστές & σπουδάστριες των Α.Ε.Ν

Κατά τη διάρκεια των Ακαδημαϊκών εξαμήνων, δημιουργούνται ειδικά τμήματα κύκλων ταχύρρυθμης προετοιμασίας προόδων & εξεταστικών περιόδων, εφόσον επιτρέπουν οι συνθήκες λειτουργίας του Κέντρου, προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και ο ακριβής αριθμός των σπουδαστών που γίνονται δεκτοί στον κύκλο μαθημάτων καθορίζεται από το ΚΥΟΝΣ Διάπλους & ανακοινώνεται έγκαιρα μέσω της επίσημης ιστοσελίδαςwww.diaplous.edu.gr